Ydelses-beskrivelse

Ydelsesbeskrivelse

§ 66

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

 • Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål samt stort behov for pleje og omsorg
 • Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE

 • Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sanse- stimulering er det fundamentale udgangspunkt
 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Vedligeholdende fysioterapi
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen.

SAMARBEJDE MED MYNDIGHED

 • Opfølgningsmøde efter 3 måneder
 • Udarbejdelse af individuel plan til kommunen, der fremsendes forud for konferencen. Der afholdes to årlige konferencer
 • Resultatdokumentation

SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK

 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende

EKSTERNE KONSULENTER

 • Diætister
 • Epilepsihospitalet Filadelfia
 • Døv/blinde konsulenter
 • Specialtandlæge
 • Specialister i forhold til diverse hjælpemidler.

YDELSER

 • Tøj- og lommepenge, gaver, kostgodtgørelse efter gældende regler
 • Specialkost
 • Plejeprodukter
 • Eget værelse med basisinventar
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 • Medicin (unge som modtager uddannelseshjælp/pension, afholder dog selv udgifter til medicin)
 • Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned op til 100 km fra Birkebakken (unge som modtager uddannelseshjælp/pension, afholder dog selv udgifter til hjemtransport). Transporten aftales med institutionen.

MULIGHEDER FOR TILKØB

 • Kompensation for manglende dagtilbud
 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport, som ligger ud over det, der er inkluderet i taksten.

AFDELINGER OG PLADSER

 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut.
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer.

TAKST

GRUNDTAKSTEN ER 2.997 PR. DØGN. (P/L 2020)

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dagtimerne.

Indsatsen skal bidrage til, at barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der opleves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje.

Taksten er beregnet ud fra, at borgeren har behov for moderat til nogen specialpædagogisk indsats til nogle eller de fleste opgaver og aktiviteter.

Tilbud om guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse samt i en mindre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Der kan i mindre grad være behov for periodisk klinisk udstyr, fx ilt og sug samt for sundhedsfagligt personale.

Der beregnes en normering på 3 ansatte til 8 beboere.

Der er vågen nattevagt.

Besøg os

Hejredalsvej 144 8200 Brabrand

Telefon

+45 53 71 60 26

Mail

forstander@birkebakken.eu